Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym,
że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie,
zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy.

Pan Jezus do św. siostry Faustyny
DLACZEGO SPOWIEDŹ JEST TAKA WAŻNA?

Spowiedź święta jest sakramentem pojed-
nania. Pojednania grzeszącego człowieka z Kościołem oraz z Bogiem. Wyznając swoje grzechy, zawierzamy się Bogu, który na powrót przyjmuje nas do łaski uświęcającej, prowadzącej duszę do zbawienia.

Sakrament pokuty to jeden z najważniej- szych darów Pana Jezusa dla ludzi. Grzech ciężki zamyka człowieka na działanie łaski Bożej, która jest przecież każdemu potrzebna do uniknięcia wiecznego potępienia. Śmierć w takim stanie – nigdy nie wiemy kiedy nastąpi – naraża człowieka na ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego nawrócenie i uzyskanie odpuszczenia grzechów ratuje nas z opresji i przywraca bliskie relacje z Bogiem.

 
TRYBUNAŁ MIŁOSIERDZIA

Książeczka Trybunał Miłosierdzia, autor- stwa księdza Marcina Kostki FSSP to świetne kompendium wiedzy, dotyczące odpowiedniego przygotowania się do sakramentu spowiedzi. Dołączony kieszonkowy tryptyk z modlitwami pomocnymi przed i po wizycie w konfesjonale, warunkami spowiedzi i wizerunkiem ukoronowanego cierniem Zbawiciela – to wszystko pomoże Ci w godnym i prawidłowym przyjmowaniu sakramentu pokuty.

Koszt broszury wraz z tryptykiem to tylko 8 zł. Nie musisz dokonywać wpłaty już teraz, możesz zrobić to dopiero po otrzymaniu przesyłki. Koszt wysyłki pokrywa wydawca – Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi. 

 

Zamawiam broszurę Trybunał Miłosierdzia (jej koszt to 8 zł) i dołączam do wszystkich tych, którzy razem już podjęli pracę nad sobą i zarazem włączyli się w budzenie sumień rodaków.

Tak, chcę wziąć udział w kampanii propa-
gującej przystąpienie do Spowiedzi Świętej.
 
Tak, ta książka o sakramencie pokuty może dobrze przygotować naszych bliźnich do regularnej spowiedzi, dlatego zgadzam się uczestniczyć w kosztach kolportażu książki, i tryptyku, wpłacam 8 zł.
 
Tak, zamawiam książeczkę Trybunał Miło-
sierdzia z dołączonym do niej kieszonko-
wym tryptykiem modlitewnym.
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
ŚWIĘTY JAN MARIA VIANNEY O SPOWIEDZI

Dlaczegóż to, chrześcijanie, Kościół usta- nowił Wielki Post? Powiecie - dlatego, żeby nas przygotować do dobrej spowiedzi i do godnego obchodzenia Świąt Wielkanoc- nych. I rzeczywiście, tak uczy nas kate- chizm. Ale gdybym spytał któreś z dzieci, jaki popełnia grzech chrześcijanin-katolik, kiedy zaniedbuje spowiedź wielkanocną, odpowiedziałoby mi ono: "Popełnia grzech śmiertelny". A na dalsze pytanie ile trzeba popełnić grzechów śmiertelnych, aby być potępionym, odpowie mi znowu: "Wystarczy popełnić tylko jeden grzech ciężki i umrzeć w nim bez pokuty".Św. Jan Maria Vianney,
Kazania proboszcza z Ars

 

Copyright by Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi